Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών για την αριθ.2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος:95949) διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας.